Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Sbirnea Liliana

Presedinte Consiliul de Administraţie

a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

j) aproba orarul unitatii de invatamant;

k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Presedinte Consiliul Profesoral

a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;

b) stabileste Codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestuia;

c) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste calificativul anual;

d) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;

e) propune consiliului de administratie curriculumul la dispozitia scolii;

f) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedra;

g) aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;

h) propune consiliului de administratie initierea procedurii legale in cazul cadrelor didactice cu performante slabe sau pentru incalcari ale eticii profesionale;

i) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice;

j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie;

k) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

Presedinte Comisia pentru curriculum

a) crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;

b) monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)  monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea ca
drelor didactice privind C.D.Ş;

d)  monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş

e) colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;

f) colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării C.D.Ş.

g)Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

Presedinte Comisia de acordare a burselor şcolare si altor forme de sprijin financiar

-popularizează în rândul diriginţilor şi elevilor criteriile de acordare a burselor şcolare şi de merit;

-analizează dosarele de bursă, depune şi propune consiliului de administraţie lista cu ordinea de prioritate în acordarea burselor;

-analizează lunar situaţia şcolară a elevilor bursieri şi propune modificări esenţialele în lista de prioritate;

Membru Comisia pentru Orar

-alcătuieşte orarul şcolii si schema orara.

-alcătuieşte repartizarea pe săli si ateliere a claselor /grupelor de elevi şi repartizarea orelor în laboratoare

-intocmeste graficul stagiilor de pregatire practica / laborator

- modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.C., I.SJ.

-afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase.

Membru Comisia pentru proiecte şi parteneriate

- asigură formarea de parteneriate pe plan local, naţional şi internaţional

- realizează proiecte cu diferite instituţii din ţară şi străinătate în special cele legate de finanţare

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof.ing. Grosu Gabriela

Responsabil C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

Secretar Consiliul Profesoral

   a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;

   b) stabileste Codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestuia;

   c) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste calificativul anual;

   d) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;

   e) propune consiliului de administratie curriculumul la dispozitia scolii;

   f) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedra;

   g) aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;

   h) propune consiliului de administratie initierea procedurii legale in cazul cadrelor didactice cu performante slabe sau pentru incalcari ale eticii profesionale;

i) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice;

   j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie;

   k) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

 

 

Membru Comisia pentru curriculum

a)    crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b)    monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)    monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d)    monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e)    colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f)    colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport
anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

Membru Comisia de cdş/cdl

- organizează elaborarea propunerilor şi a ofertei de materii opţionale

- prezintâ oferta de CDŞ elevilor

- în urma consultării elevilor şi a părinţilor decide oferta CDŞ a şcolii

Membru Comisia pentru proiecte şi parteneriate

- asigură formarea de parteneriate pe plan local, naţional şi internaţional

- realizează proiecte cu diferite instituţii din ţară şi străinătate în special cele legate de finanţare

Membru Comisia de etică, disciplină profesională şi şcolarâ

-elaborează, în baza unei acţiuni de cercetare psihopedagogică, un program de măsuri pentru optimizarea stării disciplinare din şcoală;

-acordă sprijin diriginţilor şi părinţilor în stabilirea unor măsuri educative în cazul elevilor care au săvârşit diferite abateri disciplinare;

-analizează cazurile de abateri şi propune consiliului profesoral sau consiliului de adininistraţie măsuri de sancţionare;

-popularizează elevii care s-au distins printr-o comportare exemplară sau au avut o contribuţie deosebitâ la crearea în şcoală a unui climat favorabil de muncă.

 

 

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Taicutu Valeria

Responsabil Comisia pentru programe si proiecte educative

Forme de colaborare:

a) Proiecte pe bază de parteneriat;

b) Asociere;

c) Programe;

d) Sponsorizări;

e) Protocol de colaborare.

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:

a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;

b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;

c) Campanii tematice;

d) Spectacole de atragere/sensibilizare

Responsabil Comisia limba si comunicare

- Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

 

 

Membru Comisia pentru curriculum

a)    crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b)    monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)    monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d)    monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e)    colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f)    colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport
anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Podgoreanu Madalin

Responsabil Comisie extracurriculare

a) centralizează: cercurile propuse de fiecare catedră, elevii participanţi, programul cercurilor
b) propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive...)
c) organizează activitatea cercurilor, trupei de teatru, a grupurilor artistice, a echipei sportive, a echipei de majorete etc.
d) coordonează pregătirea şi desfăşurarea festivităţilor, a
Balului Bobocilor, a concursurilor şcolare, a serbărilor de Crăciun, a concursului interşcolar Floare Albastră şa.
e) Coordonează participarea la/organizează activităţimenite să dezvolte în rândul elevilor o atitudine proactivă orientată spre valorile europene

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Membru C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

Membru Comisia pentru curriculum

a)    crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b)    monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)    monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d)    monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e)    colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f)    colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport
anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

Membru Comisia pentru programe si proiecte educative/ resp.Comisie activitati extracurriculare

Forme de colaborare:

a) Proiecte pe bază de parteneriat;

b) Asociere;

c) Programe;

d) Sponsorizări;

e) Protocol de colaborare.

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:

a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;

b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;

c) Campanii tematice;

d) Spectacole de atragere/sensibilizare

Membru Comisia pentru Orar

- alcătuieşte orarul şcolii si schema orara.

- alcătuieşte repartizarea pe săli si ateliere a claselor /grupelor de elevi şi repartizarea orelor în laboratoare

- intocmeste graficul stagiilor de pregatire practica / laborator

- modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.C., I.SJ.

- afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase.

Membru Comisia de etică, disciplină profesională şi şcolarâ

-elaborează, în baza unei acţiuni de cercetare psihopedagogică, un program de măsuri pentru optimizarea stării disciplinare din şcoală;

-acordă sprijin diriginţilor şi părinţilor în stabilirea unor măsuri educative în cazul elevilor care au săvârşit diferite abateri disciplinare;

-analizează cazurile de abateri şi propune consiliului profesoral sau consiliului de adininistraţie măsuri de sancţionare;

-popularizează elevii care s-au distins printr-o comportare exemplară sau au avut o contribuţie deosebitâ la crearea în şcoală a unui climat favorabil de muncă.

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof.ing. Balcu Iuliana

Responsabil Comisia de cdş/cdl

- organizează elaborarea propunerilor şi a ofertei de materii opţionale

- prezintâ oferta de CDŞ elevilor

- în urma consultării elevilor şi a părinţilor decide oferta CDŞ a şcolii

Responsabil Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Membru Comisia pentru curriculum

a)    crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b)    monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)    monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d)    monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e)    colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f)    colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport
anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

Membru Comisia pentru proiecte şi parteneriate

- asigură formarea de parteneriate pe plan local, naţional şi internaţional

- realizează proiecte cu diferite instituţii din ţară şi străinătate în special cele legate de finanţare

Comisia Educatia pentru sanatate

-elaborează scurte informări şi rapoarte periodice privind prevenţia, respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii precum şi activităţile din şcoală;

-sesizează conducerii şcolii şi Consiliului de Administraţie încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;

-urmăreşte starea de curăţenie a claselor, holurilor, grupurilor sanitare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Tache Alexandru

Responsabil Comisia pentru formare şi perfecţionare continuă

-să menţină permanent contactul cu I.S.J-Buzau , informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora

- să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă

să informeze personalul didactic de modificările care apar

-să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.)

-să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi

susţinere a examenelor de grade didactice

-să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice

-să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

Membru Comisia pentru controlul notării si monitorizarea absentelor

-verificâ lunar situaţia notării si situatia absentelor

- identifica elevii predispusi la abandon scolar si aduce la cunostinta Consiliului Profesoral

-informează periodic Consiliul Profesoral privind opiniile despre evaluare şi notare:

-realizează sondaje in rândul elevilor privind opiniile despre evaluare şi notare;

-elaborează materialele tematice referitoare la evaluare şi notare;

- itocmeste situatia lunara catre ISJ

Membru Comisia matematică si stiinte

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Ing. Bageag Steluta

Responsabil Comisia pentru Orar

- alcătuieşte orarul şcolii si schema orara.

- alcătuieşte repartizarea pe săli si ateliere a claselor /grupelor de elevi şi repartizarea orelor în laboratoare

- intocmeste graficul stagiilor de pregatire practica / laborator

- modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.C., I.SJ.

- afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase.

Responsabil Comisia pentru monitorizarea absolventilor

asigură informarea elevilor asupra tuturor problemelor ce vizează examenul de bacalaureat sau alte examene;

afişează graficele de examene şi alte materiale de informare privind admiterea în învăţământul universitar şi postliceal;

realizeazâ sondaje, întîlniri cu psihologi, specialişti din diferite domenii, evidenţa opţiunilor elevilor privind disciplinele de bacalaureat, etc

stabileste intalniri cu reprezentanti ai agentilor economici, ai facultatilor, ai fortelor de munca

organizeaza activitati de informare cu privire la orientarea scolara si profesionala

Membru Comisia pentru programe si proiecte educative/ responsabil cu orientarea şcolară şi profesională

Forme de colaborare:

a) Proiecte pe bază de parteneriat;

b) Asociere;

c) Programe;

d) Sponsorizări;

e) Protocol de colaborare.

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:

a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;

b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;

c) Campanii tematice;

d) Spectacole de atragere/sensibilizare

Membru Comisia de cdş/cdl

- organizează elaborarea propunerilor şi a ofertei de materii opţionale

- prezintâ oferta de CDŞ elevilor

- în urma consultării elevilor şi a părinţilor decide oferta CDŞ a şcolii

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof.Ing. Mezanote Costin

Responsabil Comisia de organizare a serviciului pe şcoală

- intocmeste graficul de realizare a serviciului pe scoala pentru cadrele didactice

- intocmeste graficul serviciului pe scoala pentru elevi

- monitorizeaza efectuarea serviciului pe scoala

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Comisia pentru pregatirea examenului de bacalaureat

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de pragatire a elevilor din ani terminali

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Organizeza simularea examenului de bacalaureat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Savastre Marinela

Responsabil Comisia pentru proiecte şi parteneriate

- asigură formarea de parteneriate pe plan local, naţional şi internaţional

- realizează proiecte cu diferite instituţii din ţară şi străinătate în special cele legate de finanţare

Membru C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

Membru Comisia pentru programe si proiecte educative/ Reponsabil integrarea elevilor cu CES

Forme de colaborare:

a) Proiecte pe bază de parteneriat;

b) Asociere;

c) Programe;

d) Sponsorizări;

e) Protocol de colaborare.

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:

a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;

b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;

c) Campanii tematice;

d) Spectacole de atragere/sensibilizare

Membru Comisia de cdş/cdl

- organizează elaborarea propunerilor şi a ofertei de materii opţionale

- prezintâ oferta de CDŞ elevilor

- în urma consultării elevilor şi a părinţilor decide oferta CDŞ a şcolii

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Popescu Florina

Responsabil Comisia pentru pregatirea examenului de bacalaureat

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de pragatire a elevilor din ani terminali

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Organizeza simularea examenului de bacalaureat

Responsabil Comisia om si societate

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Membru Comisia pentru curriculum

a)    crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b)    monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)    monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d)    monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e)    colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f)    colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport
anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

Membru Comisia pentru proiecte şi parteneriate

- asigură formarea de parteneriate pe plan local, naţional şi internaţional

- realizează proiecte cu diferite instituţii din ţară şi străinătate în special cele legate de finanţare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Hinta Stanica

Responsabil Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă

• prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;

• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni);

• efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);

• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;

• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală.
• elaborează normele de protecţie a muncii în şcoală, adaptate la eventualele situaţii  specifice unităţii şcolare, valabile atât pentru elevi cât şi pentru întreg personalul şcolii, norme care se constituie în anexe la regulament;
• elaborarea normelor de protecţie a muncii şi activităţii specifice laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie, prin colaborarea cu profesorii de specialitate;
• responsabilitatea afişării normelor de protecţie şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri vizibile, pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile;
• monitorizarea prelucrării normelor de protecţie şi sănătate în muncă,cât şi a activităţilor din şcoală, desfăşurate la nivelul claselor sau cu personalul şcolii;
• organizarea si coordonarea echipajelor si concursurilor scolare pe tematica specifica;
• propuneri privind îmbunătăţirea normelor referitoare la protecţie şi sănătate în muncă;
• monitorizarea gradului de respectare a normelor privind protecţia şi sănătatea în muncă atât de către elevi, cât şi de către personalul şcolii;
• monitorizarea efectuarii controlului medical periodic;
• elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind, în egală măsură, prevenţia, dar şi respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii şi activităţii în şcoală;
• sesizarea conducerii şcolii şi a Consiliului de Administraţie privind încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;

• Instruieşte cadrele didactice cu normele de protecţie a muncii;

• Verifică modul de instruire a elevilor de către învăţători şi diriginţi;

• Urmăreşte modul în care se efectuează serviciu pe şcoală.

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Ms. Ifrim Ion

Responsabil Comisia PSU

a) Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă.
b) Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
c) Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
d) Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
e) Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiil

Membru Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă

• prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;

• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni);

• efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);

• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;

• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală.
• elaborează normele de protecţie a muncii în şcoală, adaptate la eventualele situaţii  specifice unităţii şcolare, valabile atât pentru elevi cât şi pentru întreg personalul şcolii, norme care se constituie în anexe la regulament;
• elaborarea normelor de protecţie a muncii şi activităţii specifice laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie, prin colaborarea cu profesorii de specialitate;
• responsabilitatea afişării normelor de protecţie şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri vizibile, pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile;
• monitorizarea prelucrării normelor de protecţie şi sănătate în muncă,cât şi a activităţilor din şcoală, desfăşurate la nivelul claselor sau cu personalul şcolii;
• organizarea si coordonarea echipajelor si concursurilor scolare pe tematica specifica;
• propuneri privind îmbunătăţirea normelor referitoare la protecţie şi sănătate în muncă;
• monitorizarea gradului de respectare a normelor privind protecţia şi sănătatea în muncă atât de către elevi, cât şi de către personalul şcolii;
• monitorizarea efectuarii controlului medical periodic;
• elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind, în egală măsură, prevenţia, dar şi respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii şi activităţii în şcoală;
• sesizarea conducerii şcolii şi a Consiliului de Administraţie privind încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;

• Instruieşte cadrele didactice cu normele de protecţie a muncii;

• Verifică modul de instruire a elevilor de către învăţători şi diriginţi;

• Urmăreşte modul în care se efectuează serviciu pe şcoală.

 

 

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Mihai Mihaela

Responsabil Comisia Educatia pentru sanatate

-elaborează scurte informări şi rapoarte periodice privind prevenţia, respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii precum şi activităţile din şcoală;

-sesizează conducerii şcolii şi Consiliului de Administraţie încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;

-urmăreşte starea de curăţenie a claselor, holurilor, grupurilor sanitare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Mocanu Egizia

Responsabil Comisia pentru controlul notării si monitorizarea absentelor

-verificâ lunar situaţia notării si situatia absentelor

- identifica elevii predispusi la abandon scolar si aduce la cunostinta Consiliului Profesoral

-informează periodic Consiliul Profesoral privind opiniile despre evaluare şi notare:

-realizează sondaje in rândul elevilor privind opiniile despre evaluare şi notare;

-elaborează materialele tematice referitoare la evaluare şi notare;

- itocmeste situatia lunara catre ISJ

Responsabil Comisia matematică si stiinte

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Membru C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

Membru Comisia pentru curriculum

a)    crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b)    monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)    monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d)    monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e)    colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f)    colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport
anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

Membru Comisia pentru formare şi perfecţionare continuă

-să menţină permanent contactul cu I.S.J-Buzau , informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora

- să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă

să informeze personalul didactic de modificările care apar

-să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.)

-să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi

susţinere a examenelor de grade didactice

-să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice

-să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Ghinea Carmen

Responsabil Colectivul consultativ pentru problemele elevilor – consiliul elevilor

-organizează semestrial, întâlniri cu membrii consiliului de administraţie pe probleme ce interesează colectivele de elevi;

-propune, prin consultarea elevilor, acţiuni pentru calendarul cultural-artistic, sportiv şi recreativ;

-organizează manifestârile devenite tradiţionale: balul bobocilor, majoratul, seri de dans, etc;

-sprijină colectivul cultural, comisia diriginţilor în realizarea acţiunilor cu caractereducativ:

Responsabil Comisia de etică, disciplină profesională şi şcolarâ

-elaborează, în baza unei acţiuni de cercetare psihopedagogică, un program de măsuri pentru optimizarea stării disciplinare din şcoală;

-acordă sprijin diriginţilor şi părinţilor în stabilirea unor măsuri educative în cazul elevilor care au săvârşit diferite abateri disciplinare;

-analizează cazurile de abateri şi propune consiliului profesoral sau consiliului de adininistraţie măsuri de sancţionare;

-popularizează elevii care s-au distins printr-o comportare exemplară sau au avut o contribuţie deosebitâ la crearea în şcoală a unui climat favorabil de muncă.

Membru Comisia pentru programe si proiecte educative/ resp.Consiliul Consultativ al elevilor

Forme de colaborare:

a) Proiecte pe bază de parteneriat;

b) Asociere;

c) Programe;

d) Sponsorizări;

e) Protocol de colaborare.

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:

a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;

b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;

c) Campanii tematice;

d) Spectacole de atragere/sensibilizare

Membru Comisia pentru formare şi perfecţionare continuă

-să menţină permanent contactul cu I.S.J-Buzau , informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora

- să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă

să informeze personalul didactic de modificările care apar

-să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.)

-să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi

susţinere a examenelor de grade didactice

-să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice

-să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

Membru Comisia pentru pregatirea examenului de bacalaureat

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de pragatire a elevilor din ani terminali

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Organizeza simularea examenului de bacalaureat

 

Membru Comisia limba si comunicare

- Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Olteanu Madalin

Responsabil Comisia educatie fizica si sport

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Membru Comisia pentru curriculum

a)    crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b)    monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c)    monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d)    monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e)    colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f)    colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport
anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Ionescu Vasilica profesor-inginer;

Membru Consiliul de Administraţie

a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

j) aproba orarul unitatii de invatamant;

k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Membru Comisia pentru programe si proiecte educative/ responsabil comisie diriginti

Forme de colaborare:

a) Proiecte pe bază de parteneriat;

b) Asociere;

c) Programe;

d) Sponsorizări;

e) Protocol de colaborare.

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:

a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;

b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;

c) Campanii tematice;

d) Spectacole de atragere/sensibilizare

Membru Comisia pentru pregatirea examenului de bacalaureat

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de pragatire a elevilor din ani terminali

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Organizeza simularea examenului de bacalaureat

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Comisia diriginti

a) Coordonează :

· activitatea educativă şcolară şi extraşcolară,

· parteneriatele şcolii cu alţi factori educaţionali abilitaţi, cu familia, cu comunitatea locală,  cu structurile organizatorice la nivelul elevilor şi părinţilor etc.

· Consiliile claselor.

b) Colaborează  direct cu:

· Comisia de acordare a burselor şi a altor ajutoare sociale,

· Comisia pentru activităţi extracurriculare,

· Comisia privind organizarea serviciului pe şcoală,

· Comisia de consiliere şi orientare şcolară şi profesională.

c) Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative.
d) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia, diversifică şi reglează modalităţi
le de colaborare cu aceasta.
e) Contribuiel a dezvoltarea personalităţii elevilor.
f) Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Cotiga Liviu

Membru Comisia pentru formare şi perfecţionare continuă

-să menţină permanent contactul cu I.S.J-Buzau , informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora

- să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă

să informeze personalul didactic de modificările care apar

-să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.)

-să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi

susţinere a examenelor de grade didactice

-să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice

-să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

Membru Comisia de organizare a serviciului pe şcoală

- intocmeste graficul de realizare a serviciului pe scoala pentru cadrele didactice

- intocmeste graficul serviciului pe scoala pentru elevi

- monitorizeaza efectuarea serviciului pe scoala

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Toma Stefan

Membru Colectivul consultativ pentru problemele elevilor – consiliul elevilor

-organizează semestrial, întâlniri cu membrii consiliului de administraţie pe probleme ce interesează colectivele de elevi;

-propune, prin consultarea elevilor, acţiuni pentru calendarul cultural-artistic, sportiv şi recreativ;

-organizează manifestârile devenite tradiţionale: balul bobocilor, majoratul, seri de dans, etc;

-sprijină colectivul cultural, comisia diriginţilor în realizarea acţiunilor cu caractereducativ:

Membru Comisia educatie fizica si sport

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Toma Raluca

Membru Colectivul consultativ pentru problemele elevilor – consiliul elevilor

-organizează semestrial, întâlniri cu membrii consiliului de administraţie pe probleme ce interesează colectivele de elevi;

-propune, prin consultarea elevilor, acţiuni pentru calendarul cultural-artistic, sportiv şi recreativ;

-organizează manifestârile devenite tradiţionale: balul bobocilor, majoratul, seri de dans, etc;

-sprijină colectivul cultural, comisia diriginţilor în realizarea acţiunilor cu caractereducativ:

Membru Comisia limba si comunicare

- Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Simionescu Jenica

Membru Comisia limba si comunicare

- Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Datcu Fanel

Membru Comisia limba si comunicare

- Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Perian Violeta

Membru Comisia limba si comunicare

- Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Danulescu Maria

Membru Comisia matematică si stiinte

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

Prof. Dan Viorica

Membru Comisia matematică si stiinte

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Bulgariu Mirela

Membru Comisia matematică si stiinte

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof Nedelcu Lucica

Membru Comisia matematică si stiinte

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Nica Otilia

Membru Comisia matematică si stiinte

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof Gegea Lucian-

Membru Comisia om si societate

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof. Rosu Adela

Membru Comisia om si societate

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Pr. Prof.Coman Viorel

Membru Comisia om si societate

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Prof.Ifrim Victorita

Membru Comisia om si societate

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Mandoiu Madalin

Membru Comisia educatie fizica si sport

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Bibliotecar Apostol Mariana

Membru Comisie extracurriculare

a) centralizează: cercurile propuse de fiecare catedră, elevii participanţi, programul cercurilor
b) propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive...)
c) organizează activitatea cercurilor, trupei de teatru, a grupurilor artistice, a echipei sportive, a echipei de majorete etc.
d) coordonează pregătirea şi desfăşurarea festivităţilor, a
Balului Bobocilor, a concursurilor şcolare, a serbărilor de Crăciun, a concursului interşcolar Floare Albastră şa.
e) Coordonează participarea la/organizează activităţimenite să dezvolte în rândul elevilor o atitudine proactivă orientată spre valorile europene

Membru Comisia de acordare a burselor şcolare si altor forme de sprijin financiar

-popularizează în rândul diriginţilor şi elevilor criteriile de acordare a burselor şcolare şi de merit;

-analizează dosarele de bursă, depune şi propune consiliului de administraţie lista cu ordinea de prioritate în acordarea burselor;

-analizează lunar situaţia şcolară a elevilor bursieri şi propune modificări esenţialele în lista de prioritate;

Colaboreaza cu membri comisiei “Orar” si cu cadrele didactice pentru scrierea condicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Laborant Novac Daniela

Membru Comisie extracurriculare

a) centralizează: cercurile propuse de fiecare catedră, elevii participanţi, programul cercurilor
b) propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive...)
c) organizează activitatea cercurilor, trupei de teatru, a grupurilor artistice, a echipei sportive, a echipei de majorete etc.
d) coordonează pregătirea şi desfăşurarea festivităţilor, a
Balului Bobocilor, a concursurilor şcolare, a serbărilor de Crăciun, a concursului interşcolar Floare Albastră şa.
e) Coordonează participarea la/organizează activităţimenite să dezvolte în rândul elevilor o atitudine proactivă orientată spre valorile europene

Membru Comisia pentru monitorizarea absolventilor

asigură informarea elevilor asupra tuturor problemelor ce vizează examenul de bacalaureat sau alte examene;

afişează graficele de examene şi alte materiale de informare privind admiterea în învăţământul universitar şi postliceal;

realizeazâ sondaje, întîlniri cu psihologi, specialişti din diferite domenii, evidenţa opţiunilor elevilor privind disciplinele de bacalaureat, etc

stabileste intalniri cu reprezentanti ai agentilor economici, ai facultatilor, ai fortelor de munca

organizeaza activitati de informare cu privire la orientarea scolara si profesionala

Membru Comisia de acordare a burselor şcolare si altor forme de sprijin financiar

-popularizează în rândul diriginţilor şi elevilor criteriile de acordare a burselor şcolare şi de merit;

-analizează dosarele de bursă, depune şi propune consiliului de administraţie lista cu ordinea de prioritate în acordarea burselor;

-analizează lunar situaţia şcolară a elevilor bursieri şi propune modificări esenţialele în lista de prioritate;

Membru Comisia pentru controlul notării si monitorizarea absentelor

-verificâ lunar situaţia notării si situatia absentelor

- identifica elevii predispusi la abandon scolar si aduce la cunostinta Consiliului Profesoral

-informează periodic Consiliul Profesoral privind opiniile despre evaluare şi notare:

-realizează sondaje in rândul elevilor privind opiniile despre evaluare şi notare;

-elaborează materialele tematice referitoare la evaluare şi notare;

- itocmeste situatia lunara catre ISJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Ms. Novac Stefan

Membru Comisia de organizare a serviciului pe şcoală

- intocmeste graficul de realizare a serviciului pe scoala pentru cadrele didactice

- intocmeste graficul serviciului pe scoala pentru elevi

- monitorizeaza efectuarea serviciului pe scoala

Membru Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă

• prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;

• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni);

• efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);

• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;

• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală.
• elaborează normele de protecţie a muncii în şcoală, adaptate la eventualele situaţii  specifice unităţii şcolare, valabile atât pentru elevi cât şi pentru întreg personalul şcolii, norme care se constituie în anexe la regulament;
• elaborarea normelor de protecţie a muncii şi activităţii specifice laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie, prin colaborarea cu profesorii de specialitate;
• responsabilitatea afişării normelor de protecţie şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri vizibile, pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile;
• monitorizarea prelucrării normelor de protecţie şi sănătate în muncă,cât şi a activităţilor din şcoală, desfăşurate la nivelul claselor sau cu personalul şcolii;
• organizarea si coordonarea echipajelor si concursurilor scolare pe tematica specifica;
• propuneri privind îmbunătăţirea normelor referitoare la protecţie şi sănătate în muncă;
• monitorizarea gradului de respectare a normelor privind protecţia şi sănătatea în muncă atât de către elevi, cât şi de către personalul şcolii;
• monitorizarea efectuarii controlului medical periodic;
• elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind, în egală măsură, prevenţia, dar şi respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii şi activităţii în şcoală;
• sesizarea conducerii şcolii şi a Consiliului de Administraţie privind încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;

• Instruieşte cadrele didactice cu normele de protecţie a muncii;

• Verifică modul de instruire a elevilor de către învăţători şi diriginţi;

• Urmăreşte modul în care se efectuează serviciu pe şcoală.

Membru Comisia PSU

a) Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă.
b) Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
c) Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
d) Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
e) Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Ms. Minu Ion

Membru Comisia de organizare a serviciului pe şcoală

- intocmeste graficul de realizare a serviciului pe scoala pentru cadrele didactice

- intocmeste graficul serviciului pe scoala pentru elevi

- monitorizeaza efectuarea serviciului pe scoala

Membru Comisia PSU

a) Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă.
b) Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
c) Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
d) Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
e) Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiil

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Ioniţă Enache

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Iliescu Stelian Nicu

Membru Comisia discipline tehnice –ingineri si maistrii

Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor

• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale şi de bacalaureat

• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Iuga Doru

Membru C.E.A.C. /reprezentant sindicat

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

Membru Comisia pentru monitorizarea absolventilor

asigură informarea elevilor asupra tuturor problemelor ce vizează examenul de bacalaureat sau alte examene;

afişează graficele de examene şi alte materiale de informare privind admiterea în învăţământul universitar şi postliceal;

realizeazâ sondaje, întîlniri cu psihologi, specialişti din diferite domenii, evidenţa opţiunilor elevilor privind disciplinele de bacalaureat, etc

stabileste intalniri cu reprezentanti ai agentilor economici, ai facultatilor, ai fortelor de munca

organizeaza activitati de informare cu privire la orientarea scolara si profesionala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati si atributii an scolar 2011-2012

Secretar Radu Ecaterina

Membru Comisia pentru monitorizarea absolventilor

asigură informarea elevilor asupra tuturor problemelor ce vizează examenul de bacalaureat sau alte examene;

afişează graficele de examene şi alte materiale de informare privind admiterea în învăţământul universitar şi postliceal;

realizeazâ sondaje, întîlniri cu psihologi, specialişti din diferite domenii, evidenţa opţiunilor elevilor privind disciplinele de bacalaureat, etc

stabileste intalniri cu reprezentanti ai agentilor economici, ai facultatilor, ai fortelor de munca

organizeaza activitati de informare cu privire la orientarea scolara si profesionala

Membru Comisia de acordare a burselor şcolare si altor forme de sprijin financiar

-popularizează în rândul diriginţilor şi elevilor criteriile de acordare a burselor şcolare şi de merit;

-analizează dosarele de bursă, depune şi propune consiliului de administraţie lista cu ordinea de prioritate în acordarea burselor;

-analizează lunar situaţia şcolară a elevilor bursieri şi propune modificări esenţialele în lista de prioritate;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Soare Nastase,

reprezentat al părinţilor

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Bisceanu Violeta,

reprezentat al părinţilor

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Oprescu Mita,

reprezentant al primarului

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Cirjan Sorin

reprezentant al Cosiliului Local.

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Membru C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Lastun Alin,

reprezentant Consiliul Local;

Membru Consiliul de Administraţie

   a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

   b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;

   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

   d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

   e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

   f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

   h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

   i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

   j) aproba orarul unitatii de invatamant;

   k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;

   l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Dan Sebastian Madalin,

reprezentant al agenţilor economici

Membru C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Diacanu Ana Maria

reprezentant al elevilor;

Membru C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Baziru Anisoara.

reprezentant al părinţilor.

Membru C.E.A.C.

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Holban Ion- asistent

Membru Comisia Educatia pentru sanatate

-elaborează scurte informări şi rapoarte periodice privind prevenţia, respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii precum şi activităţile din şcoală;

-sesizează conducerii şcolii şi Consiliului de Administraţie încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;

-urmăreşte starea de curăţenie a claselor, holurilor, grupurilor sanitare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa responsabilitati an scolar 2011-2012

Tudor Liliana-Asistenta

Membru Comisia Educatia pentru sanatate

-elaborează scurte informări şi rapoarte periodice privind prevenţia, respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii precum şi activităţile din şcoală;

-sesizează conducerii şcolii şi Consiliului de Administraţie încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;

-urmăreşte starea de curăţenie a claselor, holurilor, grupurilor sanitare.