GRAFIC UNIC DE CONTROL

 

COMPARTIMENT

PERIOADA

TEMATICA VERIFICATĂ

MONITORIZARE-
CONTROL-EVALUARE

FEED-BACK

ADMINISTRATIV

 

18-31.08

 

01-12.09.

Verificarea stadiului pregătirilor pentru începerea noului an şcolar 2011-2012

-    modul de realizare a reparaţiilor, igienizărilor, curăfieniei: săli clasă, sala de sport

-    verificarea stadiului amenajării sălilor de clasă

-    stadiul executiei lucrărilor de constructie

Director

 

Director/Administrator
Diriginte şantier

Evaluări la fata locului
Raport diriginte şantier
Evaluări la fata locului

 

13-30.09

Verificarea planificări/organizării activităţii:

-   întocmirea / respectarea Planului de muncă anual/semestrial

-   verificarea predării patrimoniului clasei, fiecărui diriginte
-   verificare elaborare Plan de pază

-   actualizare Fişa postului

-   repartizare sectoare de curătenie

-   grafic personal de pază/fochişti

-   efectuarea instructajelor de protecţia muncii şi PSI, cu personalul nedidactic, pe bază de semnătură

-    verificarea proceselor-verbale întocmite de paznici şi remedierea aspectelor negative

Director

Plan de muncă

PV adm-diriginAi-părinfii

Avizare politie

Fişa postului semnată

Grafice semnate

PV

Registru PV

OCTOMBRIE

Săptămânal
Luni 14-15
Joi 8-9

Verificarea modului de realizare a curăţeniei:

-   control mixt conform Grafic

-   verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere: Plan de măsuri

-   referate de necesitate pentru achizionarea materialelor de curătenie, reparatii

-   efectuarea instructajelor de protecfiia muncii şi PSI, pe bază de semnătură

-   verificarea proceselor-verbale întocmite de paznici şi remedierea aspectelor negative

Verificarea încărcării extinctoarelor cf. Normativelor în vigoare

Director

Comisia pt. sănătate

Notă de constatare
Evaluări de stare

PV

NOIEMBRIE

Săptămânal

 

Verificarea modului de realizare a curăţeniei:

 

Verificarea modului de efectuare a inventarului

Comisia pt. sănătate
Director

Notă de constatare
Evaluări de stare/PV

DECEMBRIE

Săptămânal
Luni 14-15
Joi 8-9

Verificarea modului de realizare a curăteniei

 

Verificarea propunerii spre casare a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar
Verificarea evaluării/aprecierii activităţi personalului din subordine

Comisia pt. sănătate
Director

Notă de constatare
Evaluări de stare/PV
Raport
Fişe evaluare

IANUARIE

Săptămânal
Luni 14-15
Joi 8-9

Verificarea modului de realizare a curăteniei

Comisia pt. sănătate

Notă de constatare
Evaluări de stare
PV

 

 

 

 

                                                          GRAFIC UNIC DE CONTROL

 

COMPARTIMENT

PERIOADA

TEMATICA VERIFICATĂ

MONITORIZARE-
CONTROL-EVALUARE

FEED-BACK

SECRETARIAT

01-03.09.

Verificarea modului de pregătire, organizare şi desfăşurare a examenelor de încheiere a situatiei şcolare, corigentă, diferente

- Respectarea prevederilor ROFUIP

(înştiinţare părinti, nr bilete oral, semnături, subiecte proba scrisă)

Director

Raportul Comisiei de
examen

01-30.09.

-   verificarea aprovizionării cu cataloage, carnete, registre, condici

-   verificarea documentelor specifice

-   elaborarea raportului de analiză a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2011-2012

Director

Existenţa documentelor/
actelor

01-12.10.1

Verificarea/elaborării/îndeplinirii Planului de muncă
Verificarea încadrării personalului:
- încheierea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat
- întocmirea Fişei postului pentru toate categoriile de personal
- întocmirea statelor de functii şi de personal

Director

Existenţa documentelor/
actelor

15.10.

- verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere

Director

 

04-15.10

15-30.11

- verificarea dosarelor personale ale elevilor

- verificarea dosarelor cadrelor didactice

Director

Existenta dosarelor

06-30.11
13-21.12

- verificare completare carnete de muncă si inaintarea acestora catre cadrele didactice

- verificare Arhivă

Director

 

Raport Comisie

05-14.01
17-28.01

- verificare registre matricole

- verificare registre de evidenţă si eliberare a actelor de studii

Director

 

BIBLIOTECĂ

01:10.09.

- verificarea aprovizionării cu manuale şcolare

- distribuirea manualelor gratuite

Director

PV diriginti
Raport C
curriculum

15-30.09.

- verificarea întocmirii fişelor pentru cititori

- întocmirea cataloagelor sistematice şi alfabetice
- verificarea întocmirii bazei de date Alocatii, burse, naveta

Director

Nr. fişe / nr. elevi
Formulare

OCTOMBRIE

Săptămânal
Mari 14-15

Verificarea/ elaborării/îndeplinirii Planului de muncă

- verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere

- verificarea întocmirea fişelor pentru cititori

- întocmirea cataloagelor sistematice şi alfabetice

- completarea documentaţiei specifice bibliotecii

Director

Afişare orar de lucru

Existenţa documentelor
specifice

NOIEMBRIE

Săptămânal
Marti 14-15

- verificarea întocmirea fişelor pentru cititori

- întocmirea cataloagelor sistematice şi alfabetice

- completarea documentaţiei specifice bibliotecii

- verificare Inventariere

Director

Director/Contabil şef

Registru inventar

DECEMBRIE

Săptămânal.

- verificarea întocmirea fişelor pentru cititori
- întocmirea cataloagelor sistematice şi alfabetice

- completarea documentaţiei specifice bibliotecii

Director

Existenta documentelor

specifice

Nr. activităţi

IANUARIE

Săptămânal

 

- verificarea întocmirea fişelor pentru cititori

- întocmirea cataloagelor sistematice şi alfabetice

- completarea documentaţiei specifice bibliotecii

Director

Existenta documentelor

specifice

Nr. activităţi

         

 

 

 

 

                                                GRAFIC UNIC DE CONTROL

 

COMPARTIMENT

PERIOADA

TEMATICA VERIFICATĂ

MONITORIZARE-
CONTROL-EVALUARE

FEED-BACK

Matematica si stiinte

semestrial

Prelucrarea Foii de parcurs scolar

Aplicarea si prelucrarea testelor initiale

Verificarea documentelor comisiei Metodice (planificari)
Dosarul comisiei metodice

Raportul de activitate 2010-2011

Program de activitate anual 2011-2012 şi

Graficul şi tematica lunară a activităiiilor

Alte documente elaborate de comisie

Procesele-verbale de consemnare a şedinţelor comisiei metodice

Verificarea portofoliilor personalului didactic

Evaluarea calitătii actului didactic - Asistente la ore

Planificări calendaristice
Proiecte didactice / schite de
lecţii
Notare ritmică

Rezultatele elevilor la probele de evaluare

Asistedele la ore sunt realizate de director / responsabili
CM/CEAC

Sbirnea Liliana
CEAC

Mocanu Egizia

Dosarul Comisiei Metodice

Fişă de evaluare portofoliu

Grafic de asistenţe la ore
Fişe de observare/
evaluare
a lecţiei

Limba si comunicare

semestrial

Sbirnea Liliana
Taicutu Valeria

CEAC

Tehnologii

semestrial

Sbirnea Liliana
Balcu Iuliana

Om si societate

semestrial

Sbirnea Liliana
CEAC

Educatie fizica

 

Sbirnea Liliana
Olteanu Madalin

CEAC

Consiliere  şi  orientare

semestrial

Verificarea portofoliului        dirigintelui
Asistenţe la ore

Sbirnea Liliana
Bageag Steluta

Ionescu Vasilica

 

Fişă de evaluare portofoliu
Fişe de observare/
evaluare a
lecţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          GRAFIC UNIC DE CONTROL

 

                                                                           COMISII DE LUCRU

COMPARTIMENT

PERIOADA

TEMATICA VERIFICATĂ

MONITORIZARE-
CONTROL-EVALUARE

FEED-BACK

Comisia pentru Curriculum

• Subcomisia de încadrare şi orar

01-15.09

repartizarea orelor in cadrul CM verificarea întocmirii orarului
realizarea schemelor orare

Sbirnea Liliana

CEAC

Aprobare schemele orare

• Subcomisia pentru elaborarea ofertei eductionale

01-05.09

05.09
20.09

verificarea fişelor de opţiuni
asigurarea programelor şcolare în vigoare

verificarea întocmirii planificărilor calendaristice în concordantă cu programele
şcolare în vigoare

CEAC

Dosarul Comisiei

• Subcomisia. alegere manuale alternative

 

-   verificarea comenzilor de manuale alternative pentru clasele XI-XIl

 

Raport statistic

Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Comisia dirigidilor

20.09
27.09.

01-05.11

verificarea întocmirii planificărilor calendaristice conform programelor valabile
verificarea întocmirii planului managerial educativ
verificarea întocmirii programului activităţilor educative şcolare
verificarea prelucrării ROFUIP şi Rl
evidenta întâlnirilor cu părinţii
completarea acordurilor de parteneriat

Sbirnea Liliana
Grosu Gabriela
Taicutu Valeria
Bageag Steluta
(CEAC)

Dosare:

Planificări calendaristice

PV prelucrare elevi
Grafic/PV
Semnare acorduri

• Subcomisia pentru   ativitati t educative extraşcolare

Lunar

verificarea respectării programului activităţilor educative extraşcolare

Podgoreanu Mădălin

 

Număr activităţi,
participanţi

• Subcomisia pentru consiliere şi
orientare profesională

Cf. calendar
educativ

 verificarea modului de organizare al activităţilor ce vizează elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională

Sbirnea Liliana
Svastre Marinela

Număr activităţi,
participanţi

• Subcomisia  pentru   activităţi
competitional eşcolare şi
extraşcolare

02.11.

 

sinopticul pregătirii elevilor capabili de performanlă graficul olimpiadelor şi concursurilor şcolare

Podgoreanu Mădălin

Director,

 

 

C. monitorizare disciplină şcolară

Lunar(S4)

monitorizarea elevilor cu probleme

Ghinea Carmen

Situaţie nominală

C. dezvoltare profesională şi formare continuă

20.10
Calend CCD

cereri / dosare înscriere grade didactice situaţia înscrierii/participării la programe de formare

Sbirnea Liliana

 

Dosar Comisie

Compartiment securitate sănătate în muncă

Comitetul de securitate a muncii

Săptămânal:
Marti 7-8
Joi 14-15

situaţia efectuării controlului medical periodic echipe mixte verificarea stării de  curatenie

Sbirnea Liliana

Hinta Stanica

 

Dosar Comisie

Comitetul pentru situaţii de urgenta

Semestrial

 

- verificarea instruirii personalului didactic, didactic auxiliar şi elevilor

Ifrim lon
Sbirnea Liliana

PV de instruire

 

 

 

 

                                                          GRAFIC UNIC DE CONTROL

 

 

 

TEMATICA VERIFICATĂ

PERIOADA

MONITORIZARE-
CONTROL-EVALUARE

FEED-BACK

VERIFICAREA COMPLETĂRII CATALOAGELOR:

date elevi, date părinţi, denumiri complete discipline opţionale legarea, semnarea, ştampilarea cataloagelor

06.10

Director

 

Fişă de verificare

VERIFICAREA COMPLETĂRII CONDICII

Zilnic

Sbirnea Liliana

Semnarea orelor

MONITORIZAREA FRECVENTEI ELEVILOR:
număr absente nemotivate/elev/clasă
avertismente, consemnate în catalog

Lunar
(săptămâna 3)

lonescu Vasilica: IX X,
Novac Daniela: XI.XII.XIII

Fişă de verificare periodică
a cataloagelor

MONITORIZARE NOTARE RITMICĂ
număr note/elev raportat la nr.ore
Atenţie: nu e permisă trecerea datelor în loc de note în catalog!!!

Notele trecute greşit se corectează conform prevederilor din catalog (cerneală roşie, semnătură cadru didactic, semnătură director, ştampilă)

Lunar
(săptămâna 2)

 Director, Director adjunct

 

 

 

EVALUAREA CALITĂT II ACTIVITĂTII PERSONALULUI DIDACTIC:
 asistente la ore (minim 5 asistenţe/semestrul) verificarea portofoliilor personalului didactic

Cf. grafic director

Conform repartizării/Comisii Metodice

Fişă de evaluare portofolii
personal didactic
Fişă de asistentă la oră